Algemene voorwaarden CL Web

Download hier de Nederland ICT Voorwaarden 2014.pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN CL WEB B.V.


ARTIKEL 1:

ARTIKEL 1.1
Op de dienstverlening van CL Web B.V., zijn de Algemene Voorwaarden van Nederland ICT van toepassing. Deze voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer 30174840.

 

ARTIKEL 1.2
Agendafactuur.nl voldoet aan de eisen gesteld door Google User Data Policy, inclusief de vereisten in verband met Limited Use Requirements (beperkt gebruik)


Hier vindt u de link met de Google API services User Data Policy, met daarin begrepen de Limited Use Requirements (beperkt gebruik vereisten)

Het gebruik van Agendafactuur.nl en het overdragen van enige informatie, verkregen uit de Google API’s naar andere apps dient te voldoen aan alle vereisten zoals gesteld door Google API Services data Policy, inclusief de vereisten, die betrekking hebben op de Limited Use Requirements (beperkt gebruik eisen).


ARTIKEL 2:
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden als in artikel 1 genoemd, hanteert CL Web B.V. de hierna in dit document opgesomde Algemene Voorwaarden, waarbij geldt dat de hierna genoemde Algemene Voorwaarden, in het geval van strijdigheid met de in artikel 1 genoemde Algemene Voorwaarden, te allen tijde prevaleren.


ARTIKEL 3:
Voor door CL Web B.V. gestuurde facturen geldt een betaaltermijn van 14 (veertien) kalenderdagen, te rekenen vanaf factuurdatum. De ontvanger van de factuur is onder geen enkele omstandigheid gerechtigd zijn of haar betalingsverplichting(en) op te schorten of te verrekenen.


ARTIKEL 4:
In het geval van faillissement, (aanvraag tot) surseance van betaling, of toepassing van de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van of door de klant, dan wel in het geval dat CL Web B.V. het redelijke vermoeden heeft dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting(en) kan of zal kunnen voldoen, heeft CL Web B.V. het recht alle verschuldigde en nog verschuldigde bedragen direct in rekening te brengen, waarbij het recht van CL Web B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen onverminderd en onverkort in stand blijft.


ARTIKEL 5:
Tenzij uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk anders overeengekomen is klant verantwoordelijk voor het onderhoud van het door CL Web B.V. geleverde product vanaf het moment dat oplevering van het product door CL Web B.V. heeft plaatsgevonden.


ARTIKEL 6:
Het niet of niet naar behoren functioneren van het product, als gevolg van geen, gebrekkig, of onkundig onderhoud dan wel als gevolg van verkeerd of onkundig gebruik door of namens de klant, komt voor rekening en risico van de klant en tast op geen enkele wijze de betalingsverplichting(en) van klant jegens CL Web B.V. aan.


ARTIKEL 7A: In alle gevallen waarin CL Web B.V. dit wenselijk, dan wel noodzakelijk acht, heeft hij of
zij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, dan wel zich door derden
te laten bijstaan.


ARTIKEL 7B: De klant dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan CL Web B.V. aangeeft,
in schriftelijke vorm of op andere wijze, dat deze noodzakelijk zijn voor het naar behoren uitvoeren
van de overeengekomen werkzaamheden, deugdelijk, volledig en tijdig aan CL Web B.V. worden
verstrekt. Indien voormelde gegevens niet, niet deugdelijk, niet volledig, of niet tijdig door de klant
aan CL Web B.V. worden verstrekt, heeft CL Web.B.V. het recht de uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.


ARTIKEL 8 :
ARTIKEL 8.1 Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van CL Web B.V. in
het kader van de dienstverlening richting de klant, kan de klant CL Web B.V. in gebreke stellen.
Ingebrekestelling van CL Web B.V. door klant geschiedt schriftelijk per aangetekend schrijven, waarbij
in de ingebrekestelling CL Web B.V. een redelijke termijn moet worden gegund om alsnog aan zijn
verplichtingen te voldoen.


ARTIKEL 8.2: De schade die CL Web B.V uit hoofde van niet, niet tijdige of niet juiste, of onvolledige
nakoming van de uit de dienstverlening richting klant voortvloeiende verplichtingen moet vergoeden,
kan, behalve in gevallen waarin dit wettelijk niet is toegestaan, nooit meer bedragen dan het bedrag
dat onder de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van CL Web B.V. wordt uitbetaald.


ARTIKEL 9:
ARTIKEL 9.1: Op de dienstverlening van CL Web B.V. is Nederlands recht van toepassing. De
rechtbank in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om van enige geschillen kennis te nemen.
ARTIKEL 9.2: CL Web B.V. kan in voorkomende gevallen besluiten tot (bindende arbitrage). Door het
ondertekenen van enige overeenkomst met CL Web B.V., verklaart klant zich tevens akkoord met
deze door CL Web B.V. eventueel te initiëren (bindende) arbitrage. Hierbij dient aangetekend te
worden dat CL Web in voorkomende gevallen het exclusieve recht toekomt om de arbiter te
benoemen.

 

PRIVACY VERKLARING

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u in dit document de beschrijving van de wijze waarop CL Web B.V. met voornoemde AVG omgaat.


CONTACTGEGEVENS:
CL Web B.V.
Vliegend Hertlaan 4D
3526 KT Utrecht (Bezoekadres)
Nederland
Mail: info@clweb.nl
Tel: (+31)308506080
KvK nummer: 65707222


Cyril Loosjes is de Functionaris Gegevensbescherming van CL Web B.V


WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om naam, (mail) adres, geboortedatum, foto’s enzovoort. Wanneer (een combinatie van) persoonsgegevens herleid kunnen worden tot een persoon, spreken we van persoonsgegevens.


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ ONDER ANDERE MOGELIJKERWIJS VERWERKEN
› NAW Gegevens
› Mailadressen
› IP-adres
› Telefoonnummers
› Gegevens over uw activiteiten op onze website
› Bankrekeningnummer
› Kopie identiteitsbewijzen
› Uittreksel Kamer van Koophandel (bij vennootschappen)
› Jaarverslagen of andere financiële documenten

› Overige gegevens en documenten die u ons vrijwillig toestuurt, dan wel waar u toestemming voor hebt verleend, dan wel waar de wet eist dat wij die verzamelen, dan wel die gegevens die wij in het kader van onze operationele activiteiten nodig hebben


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ ONDER ANDERE IN VOORKOMENDE GEVALLEN VERWERKEN
› Burgerservicenummer (BSN)


DOEL VAN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
› Om onze diensten te kunnen verlenen, dan wel een aanvraag tot dienstverlening correct te kunnen afhandelen.
› Om contact met u op te kunnen nemen, hetzij via de mail, hetzij telefonisch, of op andere wijze.
› U te informeren over (wijzigingen in) onze dienstverlening.
› In het kader van personeelsadministratie 
› In het kader van sollicitatieprocedures.
› Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
› Om aan de wettelijke vereisten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens te voldoen.


Bovenstaande bepalingen zijn gebaseerd op de zes wettelijke grondslagen uit de AVG. Voor een toelichting verwijzen wij naar:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/mag-u-persoonsgegevens-verwerken

 

VERWERKING DIGITALE EN INTERNETGEGEVENS
Wij gebruiken automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van de werkzaamheden, diensten en website. Onze website kan automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie verzamelen omtrent de bezoekers van de website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van bezoekers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar de bezoeker is doorgelinkt naar onze website, het IP-adres van de Internet Service Provider van de bezoeker, het besturingssysteem van de bezoeker, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die de bezoeker heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat de bezoeker doorstuurt of downloadt van onze website. Deze technische informatie kan worden gebruikt voor het beheer van de website en om onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN
In het kader van onze dienstverlening en van onze bedrijfsuitvoering maken wij in de voorkomende gevallen gebruik van derden. Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van het uitvoeren of het nakomen van een overeenkomst, dan wel om een bepaalde dienst te verrichten, of wanneer de wet dat vereist.


COOKIES
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op uw hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Op deze website worden onder andere navolgende cookies gebruikt:


› FUNCTIONELE COOKIES: 
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.


› SOCIAL MEDIA COOKIES: 
Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de wellicht op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube). Door op een social media button te klikken, wordt u doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.
 

› ANALYTISCHE COOKIES : 
Deze cookies kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op uw wensen en behoeftes.


VERWIJDEREN VAN EN AFMELDEN VOOR COOKIES
Dit is mogelijk door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u reeds opgeslagen informatie via de instellingen van uw computer verwijderen. Voor een toelichting verwijzen wij naar: https://www.google.com/search?q=instellingen+wijzigen+geen+cookies+opslaan&oq=instellingen+wijzigen+geen+cookies+opslaan&aqs=chrome..69i57.11419j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.


BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op basis van de ontwikkelingen in de markt, dan wel gebeurtenissen, zullen wij deze voormelde en reeds genomen maatregelen aanpassen.


PROCEDURE BIJ DATALEKKEN
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde verspreiding van verwerkte persoonsgegevens. Mocht een datalek zich voordoen, zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, in ieder geval ook in schriftelijke vorm. Daarnaast zullen wij in voorkomende gevallen de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel andere betrokken personen en instanties op de hoogte brengen. Mocht u zelf kennis dragen van een (mogelijk) datalek, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.
 

RECHT OP INZAGE, AANPASSING OF VERWIJDERING VAN GEGEVENS
U heeft recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te wijzigen, over te dragendan wel te laten verwijderen. Mocht u van dit recht gebruik willen maken, vragen wij u een mail te sturen naar info@clweb.nl, teneinde er zeker van te zijn dat het om u gaat, zullen wij dan eerst contact met u opnemen, alvorens wij overgaan tot behandeling van uw verzoek. Op deze manier beschermen wij uw privacy. Behoudens in gevallen waarin dit volgens de wet niet mogelijk is, zullen wij aan uw verzoek trachten te voldoen. CL Web B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap


WIJZIGING PRIVACY VERKLARING
Deze privacyverklaring kan aangepast worden. Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat de meest actuele versie altijd op onze website www.clweb.nl staat en wij vragen u dan ook in voorkomende gevallen onze website te raadplegen.

Vragen? Laat het ons weten!